Yesboss AS
Richard Paulsen, Brage Risborg, Kaja Kojan og Franciscus Drake Bruseth

Hvorfor løse oppdrag gjennom Yesboss?

Yesboss AS

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store