BLI VERIFISERT KUNNSKAPSARBEIDER!

Vi bruker flere og flere timer på internett i løpet av en uke. 145 minutter hver dag er globalt gjennomsnitt for internettbruk. Det er her folk skaper og jobber. Vi i Yesboss skal bygge den råeste plattformen for å utføre arbeidsoppdrag. Vi vet at det er mange norske folk som besitter mye kunnskap som andre er villig til å betale for.

Om kort tid vil dørene til Yesboss åpne, og alle som ønsker å ta oppdrag må verifisere seg. Vi må verifisere din identitet for å sikre trygghet og kvalitet i alle ledd. Yesboss bruker Stripe som betalingsløsning for å sikre dine betalinger og finanstjenester. Du vil først få valget mellom to ulike klassifiseringer. Registreringsprosessen bak enkeltperson og selskap vil være litt forskjellig. Dette tar ikke mer enn ca. fem minutter og må kun gjøres én gang. Se video nedenfor om hvordan du verifiserer deg.

Slik verifiserer du din konto:

BLI MED PÅ REISEN TIL YESBOSS

Discord -> Norges kuleste community for frilansere og næringsdrivende
Instagram -> Daglig innhold og inspirasjon fra gjengen bak Yesboss
Youtube -> Hjelpevideoer om praktiske temaer
Facebook -> Oppdateringer og annet relevant innhold
Twitter -> Statusmeldinger
LinkedIn -> For oppdragsgivere og bedrifter
Nettside -> Meld deg opp her!

--

--

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yesboss AS

Yesboss AS

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine