• Det er DU som «grabber» oppdragene. Oppdragsgivere velger ikke deg spesifikt, det er du som må åpne en forhandling på et relevant oppdrag du kan løse
  • Forhandlinger dreier seg om innhold, omfang og antall timer på oppdraget
  • Du får betalt etter ferdigstillelse. Raskeste utbetaling var 12 timer etter utført oppdrag
  • Følg denne linken for en gjennomgang av registrering og verifisering. Det går overraskende fort!

--

--

--

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yesboss AS

Yesboss AS

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

More from Medium

The Wholesome side

“INVEST IN OUR PLANET” ( EARTHDAY 2022 THEME)

Plants Can Grow Without Seeds: 2