Yesboss åpner dørene!

Norges nye frilansplattform har nå gjort en såkalt “beta-lansering”. Det betyr at frilansere, det vi velger å kalle kunnskapsarbeidere, kan registrere seg og bli godkjent på Yesboss plattformen.

Det ligger noen oppdrag på plattformen allerede, men planen er at næringslivet og oppdragsgivere skal inviteres inn om 1–2 uker. Selv om alle funksjoner er operative, tar vi ett skritt om gangen. Det krever planlegging å bygge en to-sidet markedsplass som Yesboss.

Plukker du et oppdrag som ligger i tilgjengelig på plattformen, og du blir enig med oppdragsgiver, er det ingenting i veien for å utføre oppgaven dere blir enige om. Du får betalt som normalt, da ingen oppdrag kan iverksettes før penger er trukket hos oppdragsgiver.

Hvilken kompetanse kan du tilby på Yesboss?

Tar det lang tid å bli verifisert?

Nei, det er en enkel prosess og det er fire ansatte i Yesboss som vil ta seg av verifiseringen fortløpende. 👇👇👇

Ikke nøl med å kontakte oss for spørsmål eller innspill: kontakt@yesboss.no

BLI MED PÅ REISEN TIL YESBOSS
Discord -> Norges kuleste community for frilansere og næringsdrivende
Instagram -> Daglig innhold og inspirasjon fra gjengen bak Yesboss
Youtube -> Hjelpevideoer om praktiske temaer
Facebook -> Oppdateringer og annet relevant innhold
Twitter -> Statusmeldinger
LinkedIn -> For oppdragsgivere og bedrifter
Nettside -> Meld deg opp her!

--

--

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store