REGISTRER DEG PÅ PLATTFORMEN

BLI MED PÅ REISEN TIL YESBOSS
Discord -> Norges kuleste community for frilansere og næringsdrivende
Instagram -> Daglig innhold og inspirasjon fra gjengen bak Yesboss
Youtube -> Hjelpevideoer om praktiske temaer
Facebook -> Oppdateringer og annet relevant innhold
Twitter -> Statusmeldinger
LinkedIn -> For oppdragsgivere og bedrifter
Nettside -> Meld deg opp her!

--

--

--

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yesboss AS

Yesboss AS

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

More from Medium

Love (Create a ‘letter to the editor’ Reflection paper/metalog on improving imagination in creative…

The Many Lives Of William Klein Documentary Notes, with Kob

Shillionaire Validator — The Shills Are Alive With the Sound Of Music

Harmonized.org Update #2